راهکار صنعت

طرح توجیهی (امکان سنجی مالی و اقتصادی) ، اتوماسیون فرایندهای کسب و کار، برنامه ریزی و کنترل پروژه

1

طرح توجیهی فنی اقتصادی

طرح توجیهی (Feasibility Stady) جهت امکان سنجی سرمایه گذاری و اجرای پروژه و در نهایت سوددهی مناسب آن ...

2

اتوماسیون فرایند سازمان

سازمانها وظایف بسیاری از فرآیندهای تکراری را به سیستم ها بجای انسانها ، به منظور کاهش هزینه ها، بهبود بهره وری

3

برنامه ریزی و کنترل پروژه

تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها قبل از اجرای آن جهت کنترل به موقع پیشرفت مالی و فیزیکی آنها ...


اخبار و تازه ها

اخبار و رویدادهای مربوط به سرمایه گذاری، تامین منابع و مدیریت پروژه